دانلود فیلم

خلاصه ای برای این فیلم منتشر نشده... اما آنچه مشخص به حوادث بعد از انتخابات سال 88 می پردازد.

دانلود همین فیلم در تلگرام (رایگان)