دانلود فیلم The Cursed 2021

یک قتل سریالی مرموز توسط jaechaui (اجساد مرده ای که از مردگان برخاسته اند و می توانند صحبت کنند) اتفاق می افتاده است . آنها توسط شخصی کنترل می شود و جهت انجام ماموریتی که او به آنها می گوید فعالیت می کنند که ....