دانلود فیلم The Forever Purge 2021

فرقه ای از غارتگران که تصمیم گیرندگان پاکسازی هستند که هر سال انجام و در سپیده دم متوقف می شود ، امسال متوقف نشود و هرگز پایان نیابد و ....