دانلود سریال See دوبله فارسی

دیدن , در یک فاجعه فرا بشری نوعی ویروس رشد کرده و بشریت را به نابودی می کشاند اما برخی در این بین زنده مانده اند و بیماری را به خوبی از خود دوره کرده اند...